Inloophuis Wording:
 ANBI REGELINGEN anbi pagina

Stichting Inloophuis 'Wording'

Stichting Inloophuis 'Wording' is in 1997 opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum en is gevestigd in Hilversum. Inloophuis Wording, Vaartweg 18-20, Hilversum

Adres: Diependaalselaan 177/A, 1214 KB  Hilversum.

De Stichting exploiteert een Inloophuis voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden op

Vaartweg 18-20, 1211 JH  Hilversum.

Stichting Inloophuis 'Wording' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Nummer 411 95 147 , RSIN 806 890 538 .

Doelstelling van de Stichting

In de Aktie van Statutenwijziging van 13 augustus 2004 wordt het volgende van de doelstelling van de Stichting verwoord:

De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel:
door middel van exploitatie van een inloophuis, zich te richten op de vragen en noden waarvoor zij door aard, structuur en ontwikkeling van de samenleving te Hilversum gesteld wordt.
Met name om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan, door middel van dit inloophuis, een vertrouwde sfeer, aandacht, sociaal contact, pastorale zorg, advies en niet-professionele hulp te bieden zodat zij mogelijk interesse krijgen om terug te keren naar de meer geordende samenleving en de christelijke gemeenten.
Belangrijke taken voor de Stichting zijn:
1. inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de noden in Hilversum;
2. contacten te onderhouden met die instellingen die zich bewegen op hetzelfde terrein als het inloophuis;
3. het motiveren en toerusten van medewerkers ten behoeve van het inloophuis;
4. het ontwikkelen van initiatieven waardoor het inloophuis mede wordt gedragen door een vriendenkring.

Bestuur van de Stichting

Het Bestuur bestaat uit zeven personen, sinds 12 januari 2023 als volgt samengesteld:

Bestuur Stichting Inloophuis 'Wording'
Voorzitter mw. W. Draijer
Secretaris mw. L. Landman
Penningmeester dhr. P. Wonderman
Alg. coörd. 2e voorzitter, Fondsenwerving mw. M. Koopmans
Medewerkercoördinator dhr. T. den Hartog
Algemeen lid , inkoop mw. I. van Werkhoven
Algemeen lid vacature

Beloningsbeleid

Bestuursleden alsmede medewerkers worden door het bestuur aangezocht en benoemd.
Zij allen treden op volstrekt vrijwillige basis op, waar tegenover geen enkele vorm van beloning staat.
In de maand november wordt er een medewerkeravond georganiseerd.

Activiteiten in 2021

Zie het voor een overzicht van de in 2021 uitgevoerde activiteiten
het Jaarverslag van dat jaar.

Beleidsplan 2021-2022

Op de bestuursvergadering van 27 mei 2021 is het
Beleidsplan voor 2021-2022 vastgesteld.

Financiële regelingen

De inkomsten van de Stichting bestaan geheel uit geldelijke giften en gaven in natura vanuit een ruime vriendenkring.
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De financiële situatie in de boekjaren 2019 , 2020 en 2021 is als volgt:

Financieel  Overzicht  over  de  jaren  2019  2020  2021
Inkomsten Bedrag €
2019
Bedrag €
2020
Bedrag €
2021
Uitgaven Bedrag €
2019
Bedrag €
2020
Bedrag €
2021
1 Giften van: Personele kosten:
2 -- Kerken 10.855 10.160 9.559 -- Diverse kosten vrijwilligers 1.165 33 0
3 -- Instanties 14.706 0.500 3.750 -- Reservering Projecten Fred Foundation 3.500 0 3.500
4 -- Vriendenkring 9.439 8.890 10.321 -- Reiskosten vergoeding 50 11 5
5 - -
6 - -
7 Totaal giften: 35.000 19.550 23.629 Totaal Personele kosten: 4.715 44 3.505
8 - -
9 Overige ontvangsten: 76 15 51 Huisvestingskosten:
10 -- Huur en Energie 10.767 11.796 8.707
11 -- Reservering vervangingsinvestering 0 0 319
12 -- Overige huisvestingskosten 2.832 1.891 2.343
13 Totaal huisvestingskosten: 13.599 13.687 11.369
14 -
15 Kosten van opvang:
16 -- Consumptiekosten 3.844 1.467 794
17 -- Overige kosten van opvang 471 502 0
18 - - - -
19 Totaal kosten van opvang: 4.315 1.969 794
20 -
21 Beheerskosten: 1.105 451 559
22 -
23 Resultaat (-) - - - Resultaat (+) 11.342 3.415 7.454
24 - -
25 TOTAAL 35.076 19.566 23.680 TOTAAL 35.076 19.566 23.680

*-*-*-*-*

Deze Anbi pagina is het laatst bijgewerkt op 12 januari 2023
Ga naar de Start Pagina van de website.
*-*-*-*-* Einde Anbi pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*