Inloophuis Wording:
 ANBI REGELINGEN anbi pagina

Stichting Inloophuis 'Wording'

Stichting Inloophuis 'Wording' is in 1997 opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum en is gevestigd in Hilversum. Inloophuis Wording, Vaartweg 18-20, Hilversum

Adres: Rozenstraat 30, 1214 BT  Hilversum.

De Stichting exploiteert een Inloophuis voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden op

Vaartweg 18-20, 1211 JH  Hilversum.

Stichting Inloophuis 'Wording' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Nummer 411 95 147 , RSIN 806 890 538 .

Doelstelling van de Stichting

In de Aktie van Statutenwijziging van 13 augustus 2004 wordt het volgende van de doelstelling van de Stichting verwoord:

De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel:
door middel van exploitatie van een inloophuis, zich te richten op de vragen en noden waarvoor zij door aard, structuur en ontwikkeling van de samenleving te Hilversum gesteld wordt.
Met name om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan, door middel van dit inloophuis, een vertrouwde sfeer, aandacht, sociaal contact, pastorale zorg, advies en niet-professionele hulp te bieden zodat zij mogelijk interesse krijgen om terug te keren naar de meer geordende samenleving en de christelijke gemeenten.
Belangrijke taken voor de Stichting zijn:
1. inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de noden in Hilversum;
2. contacten te onderhouden met die instellingen die zich bewegen op hetzelfde terrein als het inloophuis;
3. het motiveren en toerusten van medewerkers ten behoeve van het inloophuis;
4. het ontwikkelen van initiatieven waardoor het inloophuis mede wordt gedragen door een vriendenkring.

Bestuur van de Stichting

Het Bestuur bestaat uit zeven personen, sinds 16 februari 2021 als volgt samengesteld:

Bestuur Stichting Inloophuis 'Wording'
Voorzitter mw. W. Draijer
Secretaris mw. F. Carrière
Penningmeester dhr. P. Wonderman
Algemeen coördinator, 2e voorzitter dhr. H. Smit
Medewerkercoördinator dhr. J.H. Blok
Algemeen lid mw. M. Koopmans
Lid-fondsenwerving dhr. M. de Jong

Beloningsbeleid

Bestuursleden alsmede medewerkers worden door het bestuur aangezocht en benoemd.
Zij allen treden op volstrekt vrijwillige basis op, waar tegenover geen enkele vorm van beloning staat.
In de maand november wordt er een medewerkeravond georganiseerd.

Activiteiten in 2020

Zie het voor een overzicht van de in 2020 uitgevoerde activiteiten
het Jaarverslag van dat jaar.

Beleidsplan 2021-2022

Op de bestuursvergadering van 27 mei 2021 is het
Beleidsplan voor 2021-2022 vastgesteld.

Financiële regelingen

De inkomsten van de Stichting bestaan geheel uit geldelijke giften en gaven in natura vanuit een ruime vriendenkring.
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De financiële situatie in de boekjaren 2018 , 2019 en 2020 is als volgt:

Financieel  Overzicht  over  de  jaren  2018  2019  2020
Inkomsten Bedrag €
2018
Bedrag €
2019
Bedrag €
2020
Uitgaven Bedrag €
2018
Bedrag €
2019
Bedrag €
2020
1 Giften van: Personele kosten:
2 -- Kerken 12.912 10.855 10.160 -- Diverse kosten vrijwilligers 1.020 1.165 33
3 -- Instanties 10.650 14.706 0.500 -- Reservering Projecten Fred Foundation 7.000 3.500 0
4 -- Vriendenkring 9.490 9.439 8.890 -- Reiskosten vergoeding 39 50 11
5 - -
6 - -
7 Totaal giften: 33.052 35.000 19.550 Totaal Personele kosten: 8.059 4.715 44
8 - -
9 Overige ontvangsten: 140 76 15 Huisvestingskosten:
10 -- Huur en Energie 9.715 10.767 11.796
11 -- Reservering vervangingsinvestering 457 0 0
12 -- Overige huisvestingskosten 2.305 2.832 1.891
13 Totaal huisvestingskosten: 12.477 13.599 13.687
14 -
15 Kosten van opvang:
16 -- Consumptiekosten 3.012 3.844 1.467
17 -- Overige kosten van opvang 408 471 502
18 - - - -
19 Totaal kosten van opvang: 3.420 4.315 1.969
20 -
21 Beheerskosten: 744 1.105 451
22 -
23 Resultaat (-) - - - Resultaat (+) 8.492 11.342 3.415
24 - -
25 TOTAAL 33.192 35.076 19.566 TOTAAL 33.192 35.076 19.566

*-*-*-*-*

Deze Anbi pagina is het laatst bijgewerkt op 16 juni 2021.
Ga naar de Start Pagina van de website.
*-*-*-*-* Einde Anbi pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*