Inloophuis Wording:
 ANBI REGELINGEN anbi pagina

Stichting Inloophuis 'Wording'

Stichting Inloophuis 'Wording' is in 1997 opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum en is gevestigd in Hilversum. Inloophuis Wording, Vaartweg 18-20, Hilversum

Adres: Koningshof 42, 1211 ML Hilversum.

De Stichting exploiteert een Inloophuis voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden op

Vaartweg 18-20, 1211 JH Hilversum.

Stichting Inloophuis 'Wording' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 411 95 147 , RSIN 806 890 538 .

Doelstelling van de Stichting

In de Aktie van Statutenwijziging van 13 augustus 2004 wordt het volgende van de doelstelling van de Stichting verwoord:

De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel:
door middel van exploitatie van een inloophuis, zich te richten op de vragen en noden waarvoor zij door aard, structuur en ontwikkeling van de samenleving te Hilversum gesteld wordt.
Met name om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan, door middel van dit inloophuis, een vertrouwde sfeer, aandacht, sociaal contact, pastorale zorg, advies en niet-professionele hulp te bieden zodat zij mogelijk interesse krijgen om terug te keren naar de meer geordende samenleving en de christelijke gemeenten.
Belangrijke taken voor de Stichting zijn:
1. inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de noden in Hilversum;
2. contacten te onderhouden met die instellingen die zich bewegen op hetzelfde terrein als het inloophuis;
3. het motiveren en toerusten van medewerkers ten behoeve van het inloophuis;
4. het ontwikkelen van initiatieven waardoor het inloophuis mede wordt gedragen door een vriendenkring.

Bestuur van de Stichting

Het Bestuur bestaat uit zeven personen, sinds 2 mei 2019 als volgt samengesteld:

Bestuur Stichting Inloophuis 'Wording'
dhr. H. Smit voorzitter a.i. , algemeen coördinator
mw. E.L. Fraanje secretaris
dhr. F. van der Horst penningmeester
dhr. D. Schuldink 2e voorzitter
dhr. J.H. Blok medewerkercoördinator
mw. F. Broer algemeen lid
dhr. M. de Jong lid-fondsenwerving

Beloningsbeleid

Bestuursleden alsmede medewerkers worden door het bestuur aangezocht en benoemd.
Zij allen treden op volstrekt vrijwillige basis op, waar tegenover geen enkele vorm van beloning staat.
In de maand november wordt er een medewerkeravond georganiseerd.

Activiteiten in 2018

Zie het voor een overzicht van de in 2018 uitgevoerde activiteiten
het Jaarverslag van dat jaar.

Beleidsplan 2019-2020

Op de bestuursvergadering van 2 mei 2019 is het
Beleidsplan voor 2019-2020 vastgesteld.

Financiële regelingen

De inkomsten van de Stichting bestaan geheel uit geldelijke giften en gaven in natura vanuit een ruime vriendenkring.
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De financiële situatie in de boekjaren 2016 , 2017 en 2018 is als volgt:

Financieel  Overzicht  over  de  jaren  2016  2017  2018
Inkomsten Bedrag €
2016
Bedrag €
2017
Bedrag €
2018
Uitgaven Bedrag €
2016
Bedrag €
2017
Bedrag €
2018
1 Giften van: Personele kosten:
2 -- Kerken 8.070 11.395 12.912 -- Medewerkeravonden 947 959 991
3 -- Instanties 2.000 1.250 10.650 -- Reservering Projecten Fred Foundation -- -- 7.000
4 -- Vriendenkring 7.006 9.573 9.490 -- Reiskosten vergoeding 203 37 39
5 - -- Attentie afscheid, ziekte, e.d. 150 50 29
6 - -
7 Totaal giften: 17.076 22.218 33.052 Totaal Personele kosten: 1.300 1.046 8.059
8 - -
9 Overige ontvangsten: 269 225 140 Huisvestingskosten:
10 -- Huur en Energie 10.008 9.920 9.715
11 -- Reservering vervangingsinvestering 494 1.357 457
12 -- Overige huisvestingskosten 2.104 2.079 2.305
13 Totaal huisvestingskosten: 12.606 13.356 12.477
14 -
15 Kosten van opvang:
16 -- Consumptiekosten 2.365 2.830 3.012
17 -- Overige kosten van opvang 381 396 408
18 -- -- -- --
19 Totaal kosten van opvang: 2.746 3.226 3.420
20 -
21 Beheerskosten: 781 833 744
22 -
23 Resultaat (-) 88 - - Resultaat (+) - 3.982 8.492
24
25 TOTAAL 17.433 22.443 33.192 TOTAAL 17.433 22.443 33.192

*-*-*-*-*

Deze Anbi pagina is het laatst bijgewerkt op 2 mei 2019.
Ga naar de Start Pagina van de website.
*-*-*-*-* Einde Anbi pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*