Inloophuis Wording:
 ANBI REGELINGEN anbi pagina

Stichting Inloophuis 'Wording'

Stichting Inloophuis 'Wording' is in 1997 opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum en is gevestigd in Hilversum. Inloophuis Wording, Vaartweg 18-20, Hilversum

Adres: Koningshof 42, 1211 ML Hilversum.

De Stichting exploiteert een Inloophuis voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden op

Vaartweg 18-20, 1211 JH Hilversum.

Stichting Inloophuis 'Wording' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 411 95 147 , RSIN 806 890 538 .

Doelstelling van de Stichting

In de Aktie van Statutenwijziging van 13 augustus 2004 wordt het volgende van de doelstelling van de Stichting verwoord:

De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel:
door middel van exploitatie van een inloophuis, zich te richten op de vragen en noden waarvoor zij door aard, structuur en ontwikkeling van de samenleving te Hilversum gesteld wordt.
Met name om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan, door middel van dit inloophuis, een vertrouwde sfeer, aandacht, sociaal contact, pastorale zorg, advies en niet-professionele hulp te bieden zodat zij mogelijk interesse krijgen om terug te keren naar de meer geordende samenleving en de christelijke gemeenten.
Belangrijke taken voor de Stichting zijn:
1. inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de noden in Hilversum;
2. contacten te onderhouden met die instellingen die zich bewegen op hetzelfde terrein als het inloophuis;
3. het motiveren en toerusten van medewerkers ten behoeve van het inloophuis;
4. het ontwikkelen van initiatieven waardoor het inloophuis mede wordt gedragen door een vriendenkring.

Bestuur van de Stichting

Het Bestuur bestaat uit zeven personen, sinds 8 juni 2018 als volgt samengesteld:

Bestuur Stichting Inloophuis 'Wording'
dhr. A.J. Langerak voorzitter
mw. E.L. Fraanje secretaris
dhr. F. van der Horst penningmeester
dhr. H. Smit 2e voorzitter, algemeen coördinator
dhr. J.H. Blok medewerkercoördinator
mw. F. Broer algemeen lid
dhr. M. de Jong lid-fondsenwerving

Beloningsbeleid

Bestuursleden alsmede medewerkers worden door het bestuur aangezocht en benoemd.
Zij allen treden op volstrekt vrijwillige basis op, waar tegenover geen enkele vorm van beloning staat.
In de maand november wordt er een medewerkeravond georganiseerd.

Activiteiten in 2017

Zie het voor een overzicht van de in 2017 uitgevoerde activiteiten
het Jaarverslag van dat jaar.

Beleidsplan 2017-2018

Op de bestuursvergadering van 19 januari 2017 is het
Beleidsplan voor 2017-2018 vastgesteld.

Financiële regelingen

De inkomsten van de Stichting bestaan geheel uit geldelijke giften en gaven in natura vanuit een ruime vriendenkring.
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De financiële situatie in de boekjaren 2015 , 2016 en 2017 is als volgt:

Financieel  Overzicht  over  de  jaren  2015  2016  2017
Inkomsten Bedrag €
2015
Bedrag €
2016
Bedrag €
2017
Uitgaven Bedrag €
2015
Bedrag €
2016
Bedrag €
2017
1 Giften van: Personele kosten:
2 -- Kerken 13.127 8.070 11.395 -- Medewerkeravonden 634 947 959
3 -- Instanties 111 2.000 1.250 -- Workshops medewerkers 0 0 0
4 -- Vriendenkring 7.487 7.006 9.573 -- Reiskosten vergoeding 221 203 37
5 - -- Attentie afscheid, ziekte, e.d. 0 150 50
6 - -
7 Totaal giften: 20.725 17.076 22.218 Totaal Personele kosten: 855 1.300 1.046
8 - -
9 Overige ontvangsten: 359 269 225 Huisvestingskosten:
10 -- Huur en Energie 10.406 10.008 9.920
11 -- Reservering vervangingsinvestering 387 494 1.357
12 -- Overige huisvestingskosten 2.313 2.104 2.079
13 Totaal huisvestingskosten: 13.106 12.606 13.356
14 -
15 Kosten van opvang:
16 -- Consumptiekosten 2.547 2.365 2.830
17 -- Overnachtingskosten Cocon 495 0 0
18 -- Overige kosten van opvang 368 381 396
19 Totaal kosten van opvang: 3.410 2.746 3.226
20 -
21 Beheerskosten: 810 781 833
22 -
23 Resultaat (-) - 88 - Resultaat (+) 2.903 - 3.982
24
25 TOTAAL 21.084 17.433 22.443 TOTAAL 21.084 17.433 22.443

*-*-*-*-*

Deze Anbi pagina is het laatst bijgewerkt op 8 juni 2018.
Ga naar de Start Pagina van de website.
*-*-*-*-* Einde Anbi pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*