Inloophuis Wording:
 ANBI REGELINGEN anbi pagina

Stichting Inloophuis 'Wording'

Stichting Inloophuis 'Wording' is in 1997 opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum en is gevestigd in Hilversum. Inloophuis Wording, Vaartweg 18-20, Hilversum

Adres: Diependaalselaan 177/A, 1214 KB  Hilversum.

De Stichting exploiteert een Inloophuis voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden op

Vaartweg 18-20, 1211 JH  Hilversum.

Stichting Inloophuis 'Wording' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Nummer 411 95 147 , RSIN 806 890 538 .

Doelstelling van de Stichting

In de Aktie van Statutenwijziging van 13 augustus 2004 wordt het volgende van de doelstelling van de Stichting verwoord:

De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel:
door middel van exploitatie van een inloophuis, zich te richten op de vragen en noden waarvoor zij door aard, structuur en ontwikkeling van de samenleving te Hilversum gesteld wordt.
Met name om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan, door middel van dit inloophuis, een vertrouwde sfeer, aandacht, sociaal contact, pastorale zorg, advies en niet-professionele hulp te bieden zodat zij mogelijk interesse krijgen om terug te keren naar de meer geordende samenleving en de christelijke gemeenten.
Belangrijke taken voor de Stichting zijn:
1. inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de noden in Hilversum;
2. contacten te onderhouden met die instellingen die zich bewegen op hetzelfde terrein als het inloophuis;
3. het motiveren en toerusten van medewerkers ten behoeve van het inloophuis;
4. het ontwikkelen van initiatieven waardoor het inloophuis mede wordt gedragen door een vriendenkring.

Bestuur van de Stichting

Het Bestuur bestaat uit zeven personen, sinds 12 januari 2023 als volgt samengesteld:

Bestuur Stichting Inloophuis 'Wording'
Voorzitter mw. W. Draijer
Secretaris mw. L. Landman
Penningmeester dhr. P. Wonderman
2e Voorzitter, Fondsenwerving, Externe communicatie mw. M. Koopmans
Medewerkercoördinator dhr. T. den Hartog
Algemeen lid , inkoop mw. I. van Werkhoven
Algemeen lid vacature

Beloningsbeleid

Bestuursleden alsmede medewerkers worden door het bestuur aangezocht en benoemd.
Zij allen treden op volstrekt vrijwillige basis op, waar tegenover geen enkele vorm van beloning staat.
In de maand november wordt er een medewerkeravond georganiseerd.

Activiteiten in 2022

Zie het voor een overzicht van de in 2022 uitgevoerde activiteiten
het Jaarverslag van dat jaar.

Beleidsplan 2023-2024

Op de bestuursvergadering van 11 mei 2023 is het
Beleidsplan voor 2023-2024 vastgesteld.

Financiële regelingen

De inkomsten van de Stichting bestaan geheel uit geldelijke giften en gaven in natura vanuit een ruime vriendenkring.
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De financiële situatie in de boekjaren 2020 , 2021 en 2022 is als volgt:

Financieel  Overzicht  over  de  jaren  2020  2021  2022
Inkomsten Bedrag €
2020
Bedrag €
2021
Bedrag €
2022
Uitgaven Bedrag €
2020
Bedrag €
2021
Bedrag €
2022
1 Giften van: Personele kosten:
2 -- Kerken 10.160 9.559 12.032 -- Diverse kosten vrijwilligers 33 0 146
3 -- Instanties 500 3.750 25.000 -- Reservering Projecten Fred Foundation 0 3.500 0
4 -- Vriendenkring 8.890 10.321 10.427 -- Reiskosten vergoeding 11 5 39
5 - -
6 - -
7 Totaal giften: 19.550 23.630 47.459 Totaal Personele kosten: 44 3.505 185
8 - -
9 Overige ontvangsten: 15 51 15 Huisvestingskosten:
10 -- Huur en Energie 11.796 8.707 20.296
11 -- Reservering vervangingsinvestering 0 319 95
12 -- Overige huisvestingskosten 1.891 2.343 3.577
13 -- Verbouwing - - 8.000
14 Totaal huisvestingskosten: 13.687 11.369 31.968
15 -
16 Kosten van opvang:
17 -- Consumptiekosten 1.467 794 3.760
18 -- Overige kosten van opvang 502 0 530
19 Totaal kosten van opvang: 1.969 794 4.289
20 -
21 Beheerskosten: 451 559 733
22 -
23 Resultaat (-) - - - Resultaat (+) 3.415 7.454 10.298
24 - -
25 TOTAAL 19.566 23.681 47.473 TOTAAL 19.566 23.681 47.473

*-*-*-*-*

Deze Anbi pagina is het laatst bijgewerkt op 13 juni 2023
*-*-*-*-* Einde Anbi pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*