Grondslag van Wording

Inloophuis 'Wording' voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden

Foto van Inloophuis Wording aan de Vaartweg te Hilversum

Inloophuis Wording Vaartweg 18-20 1211 JH Hilversum

Wat is onze Drijfveer?
De grondslag voor het handelen van de Stichting zijn de hierna vermelde
12 artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis

I
1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

II
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5 op de derde dag weer opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

III
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 de opstanding van het lichaam;
12 en een eeuwig leven.

Amen.

Bijbel

Onze grondslag is gebaseerd op de Bijbel

*-*-*-*-* Einde pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*